Hải quan điện tử

Ngày 8/1/2013, tại trụ sở Tổng cục Hải quan đã diễn ra Lễ ký quy chế phối hợp giữa Tổng cục Hải quan và Tổng cục An ninh I về tăng cường phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống Hải quan điện tử.
Hệ thống văn bản về thủ tục Hải quan điện tử đã hoàn chỉnh từ Luật, Nghị định, Thông tư và mới đây, ngày 27 tháng 12 năm 2012 ngành Hải quan đã ban hành Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ về việc Ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
 12 >>