Hải quan điện tử

Nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Tổng cục Hải quan được ban hành tại Quyết định số 1533/QĐ-TCHQ ngày 27/5/2016. Từ ngày 01/3/2017, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã triển khai và vận hành chính thức Hệ thống DVCTT với 41 thủ tục hành chính trong lĩnh...
Thực hiện kế hoạch triển khai thủ tục Hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính. Từ ngày 27/02/2013 Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã triển khai hệ thống điện tử phiên bản 4.0 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu...
Ngày 2/1/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn chỉ đạo để thống nhất việc quản lý trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khi triển khai thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP và Thông tư 196/2012/TT-BTC.
Ngày 02/01/2012 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 và Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ công bố triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan TP Hải Phòng.
Ngành Hải quan đã xây dựng trình Chính phủ ban hành quyết định 149/2005/QĐ-TTg, ngày 20/6/2005, cho phép thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử với mục tiêu: "từng bước cải cách hoạt động nghiệp vụ hải quan theo hướng phù hợp với chuẩn mực của hải quan hiện đại trong khu vực và thế giới;...
Thủ tục hải quan điện tử đối với hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện các dự án đầu tư
<< 12