Tin hoạt động Sự kiện

Việc thiết lập cơ chế một cửa là một quá trình phức tạp, đòi hỏi các biện pháp khác nhau, xem xét kỹ lưỡng các kinh nghiệm thực tiễn trong việc kiểm soát các luồng thông tin thương mại. Điều này dẫn đến những thay đổi trong quá trình trao đổi dữ liệu và cũng tác động đến hệ thống luật pháp hiện...
Khuyến nghị số 33 của UN/CEFACT giải quyết vấn đề này thông qua khuyến nghị các chính phủ và thương nhân thiết lập “cơ chế một cửa”. Khuyến nghị 33 đề nghị các cơ quan và tổ chức rà soát, tái thiết kế, kết hợp các quy trình, thủ tục kiểm soát cũng như cung cấp các tiện ích thanh toán thuế và lệ...