Thủ tục hành chính

  Bản in   Gửi cho bạn bè

Thủ tục kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan.

 

- Trình tự thực hiện: 

 

-          Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Khai báo trên tờ khai trị giá hàng hoá nhập khẩu (với các trường hợp yêu cầu phải khai báo) và nộp cho bộ phận tiếp nhận tờ khai tại Chi cục hải quan.

+ Nhận quyết định ấn định thuế, nộp thuế bổ sung theo luật định

+ Nhận thông báo của cơ quan Hải quan và nộp thuế theo mức giá do cơ quan Hải quan xác định.

+ Nộp khoản bảo đảm và tham gia tham vấn.

 

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

            + Kiểm tra nội dung khai báo của Người khai Hải quan trên tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu và quyết định tiếp nhận hoặc chưa tiếp nhận tờ khai (chưa tiếp nhận trong trường hợp Người khai Hải quan khai báo chưa đầy đủ, chi tiết theo hướng dẫn khai Tờ khai trị giá).

+ Kiểm tra, xác định trị giá tính thuế khâu thông quan:

++ Bác bỏ trị giá tính thuế, ra quyết định ấn định thuế nếu phát hiện một trong các sai phạm về thủ tục, hồ sơ quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính.

++ Thông báo cho Người khai Hải quan biết cơ sở nghi vấn trong trường hợp nghi vấn về mức giá:

+ Ra thông báo xác định trị giá, ấn định thuế nếu Người khai thống nhất với phương pháp và mức giá do cơ quan Hải quan xác định

            + Yêu cầu Người khai Hải quan nộp khoản bảo đảm và thực hiện tham vấn.

 

 

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan,

+ Qua bằng đường bưu chính,

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

-          Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Đối với hàng hoá xuất khẩu:

+ Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu (bản chính); bản kê chi tiết hàng hóa đối với hàng có nhiều chủng loại hoặc hàng đóng gói không đồng nhất (bản chính);

+ Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo quy định của pháp luật (bản chính); chứng từ khác theo quy định của pháp luật đối với từng mặt hàng cụ thể (bản sao);

+ Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng (bản sao).

b)  Đối với hàng hoá nhập khẩu:

+ Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu (bản chính); tờ khai trị giá hàng nhập khẩu (tuỳ theo từng trường hợp); bản kê chi tiết hàng hóa đối với lô hàng có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất (bản chính);

+ Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật (bản chính); chứng từ khác theo quy định của pháp luật đối với từng mặt hàng cụ thể;

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng (bản sao); hóa đơn thương mại (bản chính); vận tải đơn (bản copy chính);

+ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (bản chính);

+ Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa hoặc Giấy thông báo miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng (bản chính).

+ Các chứng từ có liên quan đến việc xác định mức giá thực thanh toán.

             

              - Số lượng hồ sơ: 01bộ

 

- Thời hạn giải quyết:  30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai Hải quan.

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan.

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo bằng văn bản (nếu văn bản quy phạm pháp luật yêu cầu) hoặc ghi trực tiếp vào Tờ khai trị giá; Biên bản tham vấn: chấp nhận hoặc không chấp nhận trị giá khai báo

 

- Lệ phí (nếu có):

 

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+ Tờ khai trị giá tính thuế hàng nhập khẩu;

+ Khai báo trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá khấu trừ;

+ Khai báo trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu giống hệt;

+ Khai báo trị giá tính thuế theo phương pháp tính toán;

+ Khai báo trị giá tính thuế theo phương pháp suy luận;

+ Khai báo trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự;

 

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

+    Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007;

+ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu và hướng dẫn khai báo;

+    Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

 

MẪU PP4

 

 

KHAI BÁO TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỊ GIÁ KHẤU TRỪ

Kèm theo tờ khai hàng hoá nhập khẩu số ................         ngày .... tháng.... năm 200...

Tờ số......../.........tờ

I.        Lý do không áp dụng các phương pháp xác định trị giá tính thuế trước đó:

II.      Tên hàng hoá cần xác định trị giá tính thuế:

 Số thứ tự trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu:

III.      Tên hàng hoá nhập khẩu đã bán lại trong nước được lựa chọn để khấu trừ:

IV. Xác định trị giá tính thuế và giải trình:

 

Đồng Việt Nam

Tỷ lệ (%) so với giá bán

1. Đơn giá bán trên thị trường Việt Nam

 

 

2. Các khoản được khấu trừ (tính trên một đơn vị hàng hoá)

 

 

    -     Tiền hoa hồng

 

 

    -     Khoản lợi nhuận và chi phí quản lý chung

 

 

    -     Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng nội địa

 

 

    -     Chi phí bảo hiểm nội địa

 

 

    -     Phí/lệ phí/thuế

 

 

3. Trị giá tính thuế bằng đồng Việt Nam của hàng hoá nhập khẩu cần xác định trị giá tính thuế  = (1) - (2)

 

 

Giải trình các khoản điều chỉnh và chứng từ kèm theo:

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai báo trên đây.

Ngày .... tháng ... năm 200

 

 

 

 

 

(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu)

 Ghi chép của công chức hải quan tiếp nhận tờ khai trị giá

 

 

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chép của công chức hải quan kiểm tra, xác định trị giá tính thuế

 

 

 

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

MẪU PP2

 

KHAI BÁO TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỊ GIÁ GIAO DỊCH

CỦA HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU GIỐNG HỆT

Kèm theo tờ khai hàng hoá nhập khẩu số  ......... ...            ngày.... tháng.....năm 200...

Tờ số........../...........tờ

I.        Lý do không áp dụng phương pháp trị giá giao dịch:

II.      Tên hàng hoá cần xác định trị giá tính thuế:

Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu:                                         Ngày xuất khẩu:

III.      Tên hàng hoá nhập khẩu giống hệt:

Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu

Tờ khai hàng hoá nhập khẩu số .......……..   ngày......tháng .....năm 200…đăng ký tại Chi cục hải quan                         Cục Hải quan                                Ngày xuất khẩu:

IV.    Xác định trị giá tính thuế và giải trình:

 

Nguyên tệ

 

1. Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu giống hệt

 

 

2. Các khoản điều chỉnh (+/ -)

 

 

    (a)  Điều chỉnh về cấp độ thương mại

 

 

    (b)  Điều chỉnh về số lượng

 

 

    (c)  Điều chỉnh các khoản giảm giá khác

 

 

    (d)  Điều chỉnh về chi phí vận tải

 

 

    (đ)  Điều chỉnh về phí bảo hiểm

 

 

3. Trị giá tính thuế nguyên tệ của hàng hoá cần xác định trị giá tính thuế = (1)  ± (2)

 

 

4. Trị giá tính thuế bằng Đồng Việt Nam = (3) x  tỷ giá

 

 

Giải trình các khoản điều chỉnh và chứng từ kèm theo:

 

 

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai báo trên đây.

Ngày .... tháng ... năm 200

 

 

 

Ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu)

Ghi chép của công chức hải quan tiếp nhận tờ khai trị giá

 

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chép của công chức hải quan kiểm tra, xác định trị giá tính thuế

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

MẪU PP5

 

KHAI BÁO TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN

Kèm theo tờ khai hàng hoá nhập khẩu số  ......... ngày ......... tháng............năm 200...