Thủ tục hành chính

  Bản in   Gửi cho bạn bè

Xử lý tiền thuế nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế số 78)

- Trình tự thực hiện: 

 

-          Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu trả lại số tiền thuế nộp thừa: - Doanh nghiệp có công văn đề nghị cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan hoàn lại số tiền thuế nộp thừa và gửi kèm một bộ hồ sơ xin hoàn thuế (cụ thể quy định tại mục II Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007);

+ Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu được bù trừ số tiền thuế nộp thừa vào các khoản thuế khác:

+ Doanh nghiệp có công văn đề nghị cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan bù trừ số tiền thuế nộp thừa vào khoản thuế khác và gửi kèm bộ hồ sơ xin hoàn thuế (cụ thể quy định tại mục II Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007);

 

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

              + Theo đề nghị của người nộp thuế về cách xử lý số tiền nộp thừa, cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế, kiểm tra bộ hồ sơ.

+ Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu trả lại số tiền thuế nộp thừa thì cơ quan hải quan phải ra quyết định trả lại (hoàn) số tiền thuế nộp thừa trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.

            + Trường hợp người nộp thuế yêu cầu được bù trừ số tiền thuế nộp thừa vào các khoản thuế khác, cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa phải ra quyết định trả lại (hoàn) số tiền thuế nộp thừa trong thời hạn năm ngày làm việc, sau đó thực hiện bù trừ với khoản thuế khác theo công văn đề nghị của người nộp thuế.

 

 

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan,

+ Qua bằng đường bưu chính,

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

-          Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn của người nộp thuế có số tiền thừa cần xử lý;

+ Hồ sơ hải quan xin hoàn thuế

              - Số lượng hồ sơ: 01bộ

 

- Thời hạn giải quyết:  Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11; Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ; Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính không quy định thời hạn giải quyết

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan.

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

 

- Lệ phí (nếu có): Không

 

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): không.

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

+    Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007

+    Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế .

+ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.