Thủ tục hành chính

  Bản in   Gửi cho bạn bè

Tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính hải quan và vướng mắc trong thủ tục hải quan

- Trình tự thực hiện: 

            - Đối với cá nhân, tổ chức: Trực tiếp đến cơ quan hải quan.

            - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Cơ quan Hải quan tiếp nhận yêu cầu - Phân loại - Xử lý - trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Không

- Thời hạn giải quyết: Tuy trường hợp cụ thể được quy định tại Quy chế

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trả lời , tư vấn trực tiếp hoặc bằng văn bản

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):  Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 4/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ.