Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu_Gói thầu mua bảo hiểm xe ô tô năm 2016

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

B. Nội dung của Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu)

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2016 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chỉ thầu rút gọn trong nước

 

124.046

 

124.046

Công ty Bảo Việt Hà Giang

QĐ số: 448                             /QĐ-HQHG ngày   24/12/2015

Trọn gói

 

01 năm

 

Tags:

Thông báo khác: