Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Gói thầu mua bảo hiểm xe ô tô năm 2016

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án:                   

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 441/QĐ-HQHG ngày  22/12/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 124.046.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn triệu không trăm bốn mươi sáu ngàn đồng).

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2016 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

124.046

NSNN

Chỉ thầu rút gọn trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 12/2015

Trọn gói

01 năm

 

Tags:

Thông báo khác: