Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Bảo dưỡng cân ô tô

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax:02193.860689, Fax 02193.866637.

2. Tên dự án: Gói thầu bảo dưỡng cân ô tô cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 130/QĐ-HQHG ngày 25/5/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn)

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá ói thầu

(1.000

đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Bảo dưỡng cân ô tô cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

30.000

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng

5/2015

Trọn gói

07 ngày

 

Tags:

Thông báo khác: