Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Mua sắm thường xuyên

Kính gửi:

                     - Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư;

                     - Website của Bộ Tài chính;                              

                     - Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan - Tổng cục HQ;

                     - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860689;       Fax 02193.866637.

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 434/QĐ-HQHG ngày 03/12/2020 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 86.600.000 đồng. (Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu sáu trăm nghìn đồng)

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

SốTT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Mua thiết bị âm thanh cho các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

86.600.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

Tháng 12/2020

Trọn gói

07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: