Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà để xe hỗn hợp - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Kính gửi:

 

- Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư.

 

- Website của Bộ Tài chính.   

 

- Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

 

- Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860689;            Fax: 02193.866637.

2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà để xe hỗn hợp - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 426/QĐ-HQHG ngày 01/12/2020 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà để xe hỗn hợp – Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

5. Tổng mức đầu tư: 970.227.369 đồng, bao gồm cả thuế VAT (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi triệu, hai trăm hai mươi bảy nghìn, ba trăm sáu mươi chín đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU

Công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà để xe hỗn hợp - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

(Kèm theo công văn số  2260/HQHG-VP ngày 01 tháng 12 năm 2020)

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình

3.630.430

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2020

Trọn gói

35 ngày

2

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

840.377.341

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

Một giai đoạn một túi Hồ sơ

Quý IV/2020

Trọn gói

90 ngày

3

Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

27.606.396

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2020

Trọn gói

90 ngày

(theo tiến độ của gói thầu thi công xây dựng)

4

Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình

924.415

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2020

Trọn gói

180 ngày

5

Gói thầu số 06: Kiểm toán công trình

8.365.849

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2020

Trọn gói

15 ngày

Tổng giá trị gói thầu: 880.904.431 đồng

 

Tags:

Thông báo khác: