Thông báo

Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá Cân ô tô 60 tấn nhãn hiệu PFISTER WAAGEN đã qua sử dụng, sản xuất 2007, sử dụng năm 2011

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá:

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang  (địa chỉ: Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

2. Tài sản bán đấu giá:

Cân ô tô 60 tấn nhãn hiệu PFISTER WAAGEN đã qua sử dụng, sản xuất 2007, sử dụng năm 2011.

3. Giá khởi điểm (Chưa bao gồm các khoản thuế): 9.600.000 đồng

(Bằng chữ: Chín triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn./.)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản bao gồm:

4.1 Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho hoạt động đấu giá tài sản;

4.2 Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

4.3 Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá trong việc bán đấu giá tài sản;

4.4 Có mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

4.5 Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

4.6 Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do Cục Hải quan tỉnh Hà Giang quy định.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ (Trong giờ hành chính): Từ khi thông báo cho đến 16h30 ngày 27/11/2020.

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện hoặc trước giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng kế toán – Tầng 1, trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Giang (địa chỉ: Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

- Cục Hải quan tỉnh Hà Giang sẽ có văn bản liên hệ với tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn. Hồ sơ tham dự lựa chọn cung cấp dịch vụ đấu giá không được hoàn trả lại.

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang trân trọng thông báo để các tổ chức đấu giá biết và đăng ký./.

Tags:

Thông báo khác: