Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà để xe hỗn hợp - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                 - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

- Địa chỉ: Tổ 15 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 02193 860689;

- Fax: 02193 866637;

2. Tên Công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà để xe hỗn hợp - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

 

 

Tên gói thầu

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập BCKTKT

Chỉ định thầu rút gọn

(lựa chọn nhà thầu trong nước)

55.064.340

đồng

(Bằng chữ : Năm mươi năm triệu, không trăm sáu mươi bốn nghìn, ba trăm bốn mươi đồng).

55.064.340

đồng

(Bằng chữ : Năm mươi năm triệu, không trăm sáu mươi bốn nghìn, ba trăm bốn mươi đồng).

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hà Giang

Quyết định số

419/QĐ-HQHG ngày 20/11/2020 của Cục HQ tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

 

Hợp đồng trọn gói

10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

Tags:

Thông báo khác: