Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Công trình: Cải tạo sửa chữa Nhà để xe hỗn hợp - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư.

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                 - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860689;            Fax: 02193.866637.

2. Tên Công trình: Cải tạo sửa chữa Nhà để xe hỗn hợp - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 412/QĐ-HQHG ngày 16/11/2020 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Cải tạo sửa chữa Nhà để xe hỗn hợp - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 977.509.651 đồng (Bằng chữ : Chín trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm linh chín nghìn, sáu trăm năm mươi mốt đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÁC GÓI THẦU THUỘC GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Công trình: Cải tạo sửa chữa Nhà để xe hỗn hợp - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 (Ban hành kèm theo Công văn số 2163/ HQHG-VP ngày 16/11/2020)

 

STT

 

Tên

gói thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Nguồn vốn

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Phương thức

lựa chọn

nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại Hợp đồng

Thời gian thực hiện

Hợp đồng

Ghi chú

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập BCKTKT

55.064.340

đồng

(Bằng chữ : Năm mươi năm triệu, không trăm sáu mươi bốn nghìn, ba trăm bốn mươi đồng).

 

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

 

 

Quý IV/2020

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

Chưa thực hiện

Tổng giá trị

gói thầu

 

55.064.340 đồng

(Năm mươi năm triệu, không trăm sáu mươi bốn nghìn, ba trăm bốn mươi đồng)

 

Tags:

Thông báo khác: