Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Công trình: Cải tạo sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng

Kính gửi:

- Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư.

- Website của Bộ Tài chính.                               

- Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

- Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

- Địa chỉ: Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 02193 860689;

- Fax: 02193 866637;

2. Tên Công trình: Cải tạo sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(Đồng)

Giá trúng thầu

(Đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình

Chỉ định thầu

4.287.355

đồng

(Bằng chữ: Bốn triệu, hai trăm tám mươi bảy  nghìn, ba trăm năm mươi năm đồng).

4.287.355

đồng

(Bằng chữ: Bốn triệu, hai trăm tám mươi bảy  nghìn, ba trăm năm mươi năm đồng).

Công ty Bảo hiểm BIDV Vĩnh Phúc

Quyết định số 392/QĐ-HQHG ngày 02/11/2020 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hợp đồng trọn gói

540 ngày


 

Tags:

Thông báo khác: