Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, dự án: Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng

Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                 - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

- Địa chỉ: Tổ 15 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 02193 860689;

- Fax: 02193 866637;

2. Tên dự án: Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

 

 

Tên gói thầu

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình

Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu trong nước, qua mạng)

3.897.595.907 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm chín mươi năm nghìn, chín trăm linh bảy đồng)

3.885.208.000  đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm tám mươi năm triệu, hai trăm linh tám nghìn đồng chẵn).

Công ty TNHH

Sơn - Đức

Quyết định số 391/QĐ-HQHG ngày 02/11/2020 của Cục HQ tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hợp đồng trọn gói

270 ngày


 

Tags:

Thông báo khác: