Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, dự án: Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng

  Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                 - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

- Địa chỉ: Tổ 15 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 02193 860689;

- Fax: 02193 866637;

2. Tên dự án: Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

 

 

Tên gói thầu

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu trong nước, qua mạng)

126.987.112 đồng

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn, một trăm mười hai đồng)

125.400.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi năm triệu, bốn trăm nghìn đồng chn).

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang

Quyết định số

382/QĐ-HQHG ngày 30/10/2020 của Cục HQ tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hợp đồng trọn gói

270 ngày

 

Tags:

Thông báo khác: