Thông báo

Thông báo mời thầu, Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Công trình: Cải tạo sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng.

Kính gửi:

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                 - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ-Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

 

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689;            Fax: 02193.866.637.

Email: quantrihqhg@gmail.com

Đề nghị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Công trình: Cải tạo sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng.

- Loại gói thầu:

Xây lắp   x       Mua sắm hàng hóa       Tư vấn          Phi tư vấn       Hỗn hợp

- Giá gói thầu: 3.897.595.907 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm chín mươi năm nghìn, chín trăm linh bảy đồng);

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng công trình;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày

2. Tên dự án: Công trình: Cải tạo sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu trong nước, qua mạng)

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Ngày 15 tháng 10 năm 2020 đến trước  08h 00 ngày 26/10/2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

8. HSMT được phát hành miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 58.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám triệu đồng chẵn).

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 26 tháng 10 năm 2020.

11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 00, ngày 26 tháng 10 năm 2020.

Thông báo này thay thế Thông báo số 1938/HQHG-VP ngày 09/10/2020 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Quý đơn vị./.

Tags:

Thông báo khác: