Thông báo

Thông báo hủy thầu, Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình

Kính gửi:

                           - Website của Bộ Tài chính.                                 

                           - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ-Tổng cục Hải quan.

                           - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

 

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689;            Fax: 02193.866.637.

Email: quantrihqhg@gmail.com; lavietthang.la997@gmail.com

Đề nghị Thông báo hủy thầu với nội dung sau:

I/ THÔNG TIN MỜI THẦU ĐÃ THÔNG BÁO

1. Tên gói thầu:  Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình

2. Tên Công trình: Cải tạo sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng

3. Thời gian phát hành HSMT: từ  09 giờ 00, ngày 09 tháng 10 năm 2020 đến trước 09 giờ 00, ngày 20 tháng 09 năm 2020.

4. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 194 (ngày 12 tháng 10 năm 2020).

Lý do hủy thầu: Thay đổi Phương thức lựa chọn nhà thầu từ “Một giai đoạn hai túi hồ sơ” thành “Một giai đoạn một túi hồ sơ” theo đúng Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-HQHG ngày 25/09/2020 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng.

Nay Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thông báo hủy thầu và điều chỉnh với nội dung như sau:

II/ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Công trình: Cải tạo sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng.

- Loại gói thầu:

Xây lắp    x        Mua sắm hàng hóa       Tư vấn          Phi tư vấn       Hỗn hợp

- Giá gói thầu: 3.897.595.907 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm chín mươi năm nghìn, chín trăm linh bảy đồng);

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng công trình;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày

2. Tên dự án: Công trình: Cải tạo sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu trong nước, qua mạng)

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Ngày 15 tháng 10 năm 2020 đến trước  08h 00 ngày 26/10/2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

8. HSMT được phát hành miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 58.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám triệu đồng chẵn).

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 26 tháng 10 năm 2020.

11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 00, ngày 26 tháng 10 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Quý đơn vị./.

Tags:

Thông báo khác: