Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Công trình: Trạm cân ô tô 60 tấn cho Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thủy - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                 - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

- Địa chỉ: Tổ 15 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 02193 860689;

- Fax: 02193 866637;

2. Tên Công trình: Trạm cân ô tô 60 tấn cho Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thủy - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

 

 

Tên gói thầu

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng và thiết bị

Chỉ định thầu rút gọn

(lựa chọn nhà thầu trong nước)

2.761.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu, bảy trăm sáu mươi mốt nghìn đồng)

2.761.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu, bảy trăm sáu mươi mốt nghìn đồng)

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đông Dương Hà Giang

Quyết định số

358/QĐ-HQHG ngày 07/10/2020 của Cục HQ tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

 

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

 

Tags:

Thông báo khác: