Thông báo

Thong báo kế họach lựa chọn nhà thầu, dự án: Trạm cân ô tô 60 tấn cho Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thủy - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Kính gửi:

 

- Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư.

 

- Website của Bộ Tài chính.   

 

- Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

 

- Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860689;            Fax: 02193.866637.

2. Tên dự án: Trạm cân ô tô 60 tấn cho Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thủy - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 354/QĐ-HQHG ngày 07/10/2020 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Công trình: Trạm cân ô tô 60 tấn cho Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thủy- Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

5. Tổng mức đầu tư: 868.692.589 đồng, bao gồm cả thuế VAT (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi hai nghìn, năm trăm tám mươi chín đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (Nội dung của kế hoạch đấu thầu theo Phụ lục đính kèm).

Nơi nhận:

CỤC TRƯỞNG

- Như trên;

(Đã ký)

- Lưu, VT, HSDA(07 bản).

 

 

Hoàng Cừ

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU

Công trình: Trạm cân ô tô 60 tấn cho Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thủy- Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

 

(Kèm theo công văn số 1930B/HQHG-VP ngày 07 tháng 10 năm 2020)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng và thiết bị

2.761.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quí IV/2020

Trọn gói

35 ngày

2

Gói thầu số 02: (Gói thầu hỗn hợp) Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị

Chi phí xây dựng: 232.288.455

Chi phí thiết bị: 550.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu trong nước)

Một giai đoạn một túi Hồ sơ

Quí IV/2020

Trọn gói

45 ngày

3

Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

10.377.022

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quí IV/2020

Trọn gói

45 ngày (theo tiến độ của gói thầu thi công xây dựng)

4

Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình

255.517

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quí IV/2020

Trọn gói

90 ngày

5

Gói thầu số 05: Kiểm toán công trình

8.343.456

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quí IV/2020

Trọn gói

15 ngày

Tổng giá trị gói thầu: 804.025.450


 

Tags:

Thông báo khác: