Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng

Kính gửi:

 

- Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư.

 

- Website của Bộ Tài chính.   

 

- Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

 

- Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860689;            Fax: 02193.866637.

2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 316/QĐ-HQHG ngày 25/09/2020 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

5. Tổng mức đầu tư: 4.642.305.940 đồng, bao gồm cả thuế VAT (Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm linh năm nghìn, chín trăm bốn mươi đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (Nội dung của kế hoạch đấu thầu theo Phụ lục đính kèm).

Nơi nhận:

CỤC TRƯỞNG

- Như trên;

Đã ký

- Lưu, VT, HSDA(07 bản).

 

 

Hoàng Cừ

 


PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU

Công trình: Cải tạo sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng

 

(Kèm theo công văn số  1819  /HQHG-VP ngày  25  tháng 09 năm 2020)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 03:Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng, Tư vấn giám sát thi công xây dựng

17.873.829

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Tháng 9/2020

Trọn gói

30 ngày

2

Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng, Tư vấn giám sát thi công xây dựng

3.910.295

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Tháng 9/2020

Trọn gói

30 ngày

3

Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

126.987.112

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu trong nước, qua mạng)

Một giai đoạn hai túi Hồ sơ

Quí IV/2020

Trọn gói

270 ngày

 

4

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình

3.897.595.907

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu trong nước, qua mạng)

Một giai đoạn một túi Hồ sơ

Quí IV/2020

Trọn gói

270 ngày

5

Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình

4.287.355

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quí IV/2020

Trọn gói

540 ngày

6

Gói thầu số 08: Kiểm toán công trình

42.016.105

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quí IV/2020

Trọn gói

45 ngày

Tổng giá trị gói thầu: 4.092.670.603


 

Tags:

Thông báo khác: