Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu,Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nội thất văn phòng cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

 Kính gửi:

                     - Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư;

                     - Website của Bộ Tài chính.                              

                     - Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan - Tổng cục HQ

                     - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689;  Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự  án: Dự toán mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 300/QĐ-HQHG ngày 16/9/2020 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 134.366.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).

 

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

SốTT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nội thất văn phòng cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

134.366

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng, lựa chọn nhà thầu trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thông báo mời thầu: Ngày 18/9/2020.

- Phát hành Bản YCBG: 08h00 phút ngày 18/9/2020.

- Địa điểm phát hành Bản YCBG: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Đóng thầu: 15h00 phút ngày 25/9/2020.

- Mở thầu: 15h30 phút ngày 25/9/2020.

Trọn gói

20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: