Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm định giá

 

Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                            - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

- Địa chỉ: Tổ 15 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 02193 860689;

- Fax: 02193 866637;

2. Tên dự án: Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

 

 

STT

 

 

 

 

 

 

Tên gói thầu

 

 

 

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

Giá gói thầu

 

 

 

 

 

 

Giá trúng thầu

 

 

 

 

 

 

Nhà thầu trúng thầu

 

 

 

 

 

 

Quyết định phê duyệt

 

 

 

 

Hình thức hợp đồng

 

 

 

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

 

 

Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm định giá

 

 

Chỉ định thầu (lựa chọn nhà thầu trong nước)

 

 

20.036.227 đồng (Bằng chữ: Hai mươi  triệu, không trăm ba mươi sáu nghìn, hai trăm hai mươi bảy đồng)

 

 

 

 

20.036.227 đồng (Bằng chữ: Hai mươi  triệu, không trăm ba mươi sáu nghìn, hai trăm hai mươi bảy đồng)

 

 

 

 

Công ty CP tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DTC

 

 

Quyết định số

 

266/QĐ-HQHG ngày 17/08/2020 của Cục HQ tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng trọn gói

 

 

20 ngày (Theo tiến độ thực hiện của từng gói thầu)

 

Tags:

Thông báo khác: