Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 9: Rà phá bom mìn, vật nổ

 

  Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                             - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

- Địa chỉ: Tổ 15 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 02193 860689;

- Fax: 02193 866637;

2. Tên dự án: Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

 

 

STT

 

 

 

 

 

 

Tên gói thầu

 

 

 

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

Giá gói thầu

 

 

 

 

 

 

Giá trúng thầu

 

 

 

 

 

 

Nhà thầu trúng thầu

 

 

 

 

 

 

Quyết định phê duyệt

 

 

 

 

Hình thức hợp đồng

 

 

 

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

 

 

Gói thầu số 9:

 

Rà phá bom mìn, vật nổ

 

 

Chỉ định thầu (lựa chọn nhà thầu trong nước)

 

 

45.578.000 đồng

 

(Bằng chữ: Bốn  mươi năm  triệu, năm  trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn).

 

 

45.578.000 đồng

 

 (Bằng chữ: Bốn  mươi năm  triệu, năm  trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn).

 

 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang

 

 

Quyết định số

 

265/QĐ-HQHG ngày 14/08/2020 của Cục HQ tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng trọn gói

 

 

20 ngày

 

Tags:

Thông báo khác: