Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn lập BCKTKT

Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                             - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

- Địa chỉ: Tổ 15 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 02193 860689;

- Fax: 02193 866637;

2. Tên dự án: Công trình: Cải tạo sửa chữa Trụ sở Đội Nghiệp vụ HQCK Phó Bảng.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

 

 

STT

 

 

 

 

 

 

Tên gói thầu

 

 

 

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

Giá gói thầu

 

 

 

 

Giá trúng thầu

 

 

 

 

Nhà thầu trúng thầu

 

 

 

 

Quyết định phê duyệt

 

 

 

 

Hình thức hợp đồng

 

 

 

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

 

 

Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn lập BCKTKT

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

(lựa chọn nhà thầu trong nước)

 

 

1.650.088 đồng  

 

(Một triệu, sáu trăm năm mươi nghìn, không trăm tám mươi tám đồng).

 

 

1.650.088 đồng  

 

(Một triệu, sáu trăm năm mươi nghìn, không trăm tám mươi tám đồng).

 

 

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đông Dương Hà Giang

 

 

Quyết định số

 

245/QĐ-HQHG ngày 03/08/2020 của Cục HQ tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

Hợp đồng trọn gói

 

 

90 ngày

 

(theo tiến độ LCNT của gói thầu số 2).

 

 

 

Tags:

Thông báo khác: