Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư

      Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư.

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                  - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860689;            Fax: 02193.866637.

2. Tên dự án: Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đội nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Phó Bảng.

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 243/QĐ-HQHG ngày 31/7/2020 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đội nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Phó Bảng.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 4.644.727.696 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi bảy nghìn,sáu trăm chín mươi sáu đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU THUỘC GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đội nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Phó Bảng.

 (Ban hành kèm theo Công văn số 1405/ HQHG-VP ngày  31/7/2020)

 

STT

 

Tên

gói thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Nguồn vốn

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Phương thức

lựa chọn

nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại Hợp đồng

Thời gian thực hiện

Hợp đồng

Ghi chú

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn lập BCKTKT

1.650.088

đồng

(Một triệu, sáu trăm năm mươi nghìn, không trăm tám mươi tám đồng).

 

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý

III/2020

Hợp đồng trọn gói

90 ngày (theo tiến độ LCNT của gói thầu số 2)

Chưa thực hiện

2

Gói thầu số 02: Tư vấn lập BCKTKT

202.216.637

đồng

(Hai trăm linh hai triệu, hai trăm mười sáu nghìn, sáu trăm ba mươi bảy đồng).

 

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu trong nước, qua mạng)

Một giai đoạn hai túi Hồ sơ

Quý

III/2020

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

Chưa thực hiện

Tổng giá trị

gói thầu

 

203.866.725 đồng (Hai trăm linh ba triệu, tám trăm sáu mươi sáu triệu, bảy trăm hai mươi năm đồng)

 

 

Tags:

Thông báo khác: