Thông báo

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh, gói thầu: Bảo dưỡng máy vi tính, máy in năm 2020 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

Kính gửi:

- Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư;

- Website của Bộ Tài chính;                     

- Website Cục CNTT & TKHQ - Tổng cục HQ;

- Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

                                                     

 

1. Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

-  Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại: 02193.860689, Fax 02193.866637, Emai quantrihqhg@gmail.com.

- Mã số thuế: 5100178606.

Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

2. Tên gói thầu: Bảo dưỡng máy vi tính, máy in năm 2020 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Loại gói thầu: Xây lắp □  Mua sắm hàng hóa □  Phi tư vấn þ                         Hỗn hợp □                     

- Giá gói thầu: 32.280.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Bảo dưỡng máy vi tính, máy in.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gồm 02 lần/năm, thời gian thực hiện 07 ngày/lần: Lần 1 trong tháng 5/2020; lần 2 trong  tháng 11/2020.

3. Tên dự án (hoặc dự toán): Dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng, lựa chọn nhà thầu trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

          7. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: 08 giờ 00 phút ngày 20/4/2020.

8. Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí.

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00 phút ngày 27/4/2020.

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 30 phút ngày 27/4/2020.

Tags:

Thông báo khác: