Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Bảo dưỡng máy phát điện năm 2020 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà

Kính gửi:

                     - Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư;

                     - Website của Bộ Tài chính.                              

                     - Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan - Tổng cục HQ

                     - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689;  Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự  án: Dự toán bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 148/QĐ-HQHG ngày 17/4/2020 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 184.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bốn triệu đồng chẵn).

 

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

SốTT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Bảo dưỡng máy phát điện  năm 2020 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

184.000

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng, lựa chọn nhà thầu trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thông báo mời thầu: Ngày 17/4/2020.

- Phát hành Bản YCBG: 08h 00 phút ngày 17/4/2020.

- Địa điểm phát hành Bản YCBG: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Đóng thầu: 16h 00 phút ngày 24/4/2020

- Mở thầu: 16h 30 phút ngày 24/4/2020.

Trọn gói

Gồm 02 lần, thời gian thực hiện 10 ngày/lần: Lần 1 trong tháng 5/2020; lần 2 trong  tháng 11/2020

 

Tags:

Thông báo khác: