Thông báo

Thông báo mời thầu, Gói thầu số 4: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán.

Kính gửi:

                 - Báo đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư.

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                 - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ-Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

 

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689;            Fax: 02193.866.637.

Email: quantrihqhg@gmail.com

Đề nghị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu:   Gói thầu số 4:   Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán.

 

X

- Loại gói thầu:

 

 

 

 

 

Xây lắp       Mua sắm hàng hóa       Tư vấn          Phi tư vấn       Hỗn hợp

- Giá gói thầu: 718.063.776  đồng;

- Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

2. Tên dự án: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu trong nước, qua mạng)

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ 00, ngày 14 tháng 01 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

8. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí.

 

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 10 tháng 2 năm 2020.

10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 10 tháng 2 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Quý đơn vị./.

Tags:

Thông báo khác: