Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 5: Tư vấn khảo sát địa chất bước lập thiết kế bản vẽ thi công

Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư;

                 - Website của Bộ Tài chính;                         

                 - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan;

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

- Địa chỉ: Tổ 15 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 02193 860689;

- Fax: 02193 866637;

2. Tên dự án: Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

 

 

Tên gói thầu

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 5: Tư vấn khảo sát địa chất bước lập thiết kế bản vẽ thi công

Chỉ định thầu (lựa chọn nhà thầu trong nước)

111.721.507 đồng

(Bằng chữ: Một trăm mười một triệu, bảy trăm hai mươi mốt nghìn, năm trăm linh bảy đồng).

 

111.721.507 đồng

(Bằng chữ: Một trăm mười một triệu, bảy trăm hai mươi mốt nghìn, năm trăm linh bảy đồng).

 

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang

Quyết định số

470A/QĐ-HQHG ngày 25/12/2019 của Cục HQ tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

 

STT

 

 

Tên gói thầu

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

2

Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng bước lập thiết kế bản vẽ thi công

Chỉ định thầu (lựa chọn nhà thầu trong nước)

4.549.300 đồng

(Bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm bốn mươi chín nghìn, ba trăm đồng chẵn)

 

4.549.300 đồng

(Bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm bốn mươi chín nghìn, ba trăm đồng chẵn)

 

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đông Dương Hà Giang.

 

Quyết định số

471A/QĐ-HQHG ngày 25/12/2019 của Cục HQ tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

 

Tags:

Thông báo khác: