Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua bảo hiểm cháy, nổ và rủi ro đặc biệt cho tài sản năm 2020 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

 Kính gửi:

                     - Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư;

                     - Website của Bộ Tài chính.                              

                     - Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan - Tổng cục HQ

                     - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860689, Fax: 02193.866637.

2. Tên dự  án: Dự toán mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 481/QĐ-HQHG ngày 30/12/2019 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 78.360.406 đồng (Bảy mươi tám triệu ba trăm sáu mươi nghìn bốn trăm linh sáu đồng).

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

SốTT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

Gói thầu: Mua bảo hiểm cháy, nổ và rủi ro đặc biệt cho tài sản năm 2020 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

78.360.406

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

 

Tháng 12/2019

Trọn gói

01 năm

 

Tags:

Thông báo khác: