Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư

      Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư.

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                           - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689;            Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án: Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần.

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 3684/QĐ-TCHQ ngày 23/12/2019 của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 36.392.723.082 đồng (Ba mươi sáu tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu, bảy trăm hai mươi ba nghìn, không trăm tám mươi hai đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: (Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Phụ lục đính kèm).

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

                    Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần

 (Ban hành kèm theo Công văn số 2252/HQHG-VP ngày  27/12/2019)

 

 

STT

 

Tên

gói thầu

Nguồn vốn

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại Hợp đồng

Thời gian thực hiện

Hợp đồng

Ghi chú

1

Gói thầu số 4: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

NSNN

718.063.776

Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu trong nước, qua mạng)

Từ Quý IV/2019

Trọn gói

60 ngày

Chưa thực hiện

2

Gói thầu số 5: Tư vấn khảo sát địa chất bước lập thiết kế bản vẽ thi công

NSNN

111.721.507

Chỉ định thầu (lựa chọn nhà thầu trong nước)

Từ Quý IV/2019

Trọn gói

30 ngày

Chưa thực hiện

3

Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng bước lập thiết kế bản vẽ thi công

NSNN

4.549.300

Chỉ định thầu rút gọn

(lựa chọn nhà thầu trong nước)

Từ Quý IV/2019

Trọn gói

30 ngày

Chưa thực hiện

4

Gói thầu số 7: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn thiết kế

NSNN

5.604.488

Chỉ định thầu rút gọn

(lựa chọn nhà thầu trong nước)

Từ Quý IV/2019

Trọn gói

90 ngày

Chưa thực hiện

5

Gói thầu số 8: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT tư vấn thiết kế

NSNN

2.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

(lựa chọn nhà thầu trong nước)

Từ Quý IV/2019

Trọn gói

30 ngày

Chưa thực hiện

Tổng giá trị các gói thầu: 841.939.071 đồng

 

 

 

Tags:

Thông báo khác: