Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm năm 2020 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

            Kính gửi:

                           - Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

                          - Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

                          - Website Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê Tài chính);  - Website Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & TKHQ

                          - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Điện thoại: 02193.860689, Fax 02193.866637

2. Tên dự án: Dự toán mua sắm thường xuyên

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu

 (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm năm 2020 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chào hành cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu trong nước

474.639.500

473.519.000

Hộ kinh doanh Phạm Thị Mai Phương

Quyết định số 475/QĐ-HQHG ngày             27/12/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

01  năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: