Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2020 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

  Kính gửi:

                     - Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư;

                     - Website của Bộ Tài chính.                              

                     - Cục Công nghệ thông tin và TKHQ - Tổng cục HQ

                     - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên       

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 453/QĐ-HQHG ngày  10/12/2019 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 187.984.350 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn ba trăm năm mươi đồng).

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu            ( đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2020 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

187.984.350

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Phát hành Bản YCBG: ngày ngày 11/12/2019

- Đóng thầu: 15 giờ 00 phút ngày 17/12/2019

- Mở thầu: 15 giờ 30 phút ngày 17/12/2019.

Trọn gói

01 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: