Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư.

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                 - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689;            Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án: Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun.

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 384/QĐ-HQHG ngày 25/10/2019 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 35.481.538.354 đồng (Ba mươi năm tỷ, bốn trăm tám mươi mốt triệu, năm trăm ba mươi tám nghìn, ba trăm năm tư đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: (Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Phụ lục đính kèm).

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU THUỘC GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun

 (Ban hành kèm theo Công văn số 1855/HQHG-VP ngày 25/10/2019)

 

 

STT

 

Tên

gói thầu

Nguồn vốn

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại Hợp đồng

Thời gian thực hiện

Hợp đồng

Ghi chú

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Ngân sách Nhà nước

222.586.553

đồng

 (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi hai triệu, năm trăm tám  mươi sáu nghìn, năm trăm năm ba đồng)

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

Tháng 10/2019

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

Chưa thực hiện

Tổng giá trị

gói thầu

 

 

222.586.553

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Thông báo khác: