Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Kính gửi:

     - Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

     - Webiste của Bộ tài chính;

     - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - TCHQ

     - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án: Dự toán mua sắm thường xuyên   

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 380/QĐ-HQHG ngày         24/10/2019 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 31.694.800 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu sáu trăm chín mươi bốn nghìn tám trăm đồng).

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu

( đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm thiết bị tin học cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

31.694.800

NSNN

Chỉ thầu rút gọn, trong nước

 

Tháng 10/2019

Trọn gói

05  ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: