Thông báo

Thông báo mời thầu, gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Kính gửi:

                             - Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư;

                             - Website của Bộ Tài chính;                     

                             - Cục Công nghệ thông tin và TKHQ - Tổng cục Hải quan;

                             - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

                                                     

 

1. Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

-  Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Điện thoại: 02193.860689, Fax 02193.866637, Emai quantrihqhg@gmail.com;

- Mã số thuế: 5100178606

Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Loại gói thầu: Xây lắp □  Mua sắm hàng hóa □ Phi tư vấn þ                         Hỗn hợp □                     

- Giá gói thầu: 550.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

- Nội dung chính của gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 65 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự toán: Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

 6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01/10/2019 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ làm việc hành chính).

7. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà giang; Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (Điện thoại: 02193.860689, Fax: 02193.866637).

8. Giá bán 01 bộ Hồ sơ yêu cầu: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 8.250.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc.

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút ngày 08/10/2019.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30 phút ngày 08/10/2019.

Tags:

Thông báo khác: