Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

      Kính gửi:

                     - Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư;

                     - Website của Bộ Tài chính;                              

                     - Cục Công nghệ thông tin và TKHQ - Tổng cục Hải quan;

                     - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax:02193.860689, Fax02193.866637.

2. Tên dự án: Dự toán mua sắm thường xuyên

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số:  330/QĐ-HQHG ngày 23/9/2019 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 550.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

550.000.000

NSNN

Chào hàng cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu trong nước

Một giai đoạn, một túi

hồ sơ

- Thời gian phát hành HSYC: ngày 01/10/2019

- Đóng thầu: 15 giờ 00 phút ngày 08/10/2019

- Mở thầu: 15 giờ 30 phút ngày 08/10/2019

Trọn gói

65 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: