Thông báo

Thông báo Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền gửi nộp ngân sách nhà nước

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ GIANG

          Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

          Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

          Căn cứ Điều 27, 29 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ; 

          Căn cứ Quyết định truy thu thuế số 98/HQHG-QĐ-Tr.T ngày 01/11/2002 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đối với lô hàng bộ linh kiện xe máy thuộc tờ khai Hải quan số: 12/NKD ngày 30/6/2001 của Chi nhánh Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ;

          Để bảo đảm thi hành Quyết định nêu trên;

          Tôi: Hoàng Cừ. Chức vụ: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức trích tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội để nộp vào Ngân sách Nhà nước.

          Đối với: Chi nhánh Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung

          Địa chỉ: Số 201 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

          Giấy phép kinh doanh số: 304914

          Ngày cấp: 04/3/1996. Nơi cấp: Uỷ ban kế hoạch TP. Hà Nội

          Mã số thuế: 4100272861-001

          Số tài khoản: 100114851010180 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội .

          Số tiền phải trích nộp: 852.294 VNĐ (Tám trăm năm mươi hai nghìn, hai trăm chín mươi tư đồng).

          Lý do bị cưỡng chế: Không chấp hành Quyết định truy thu thuế số 98/HQHG-QĐ-Tr.T ngày 01/11/2002 nêu trên.

          Điều 2. Ngay khi nhận được Quyết định này, Ông (bà) Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội nơi Chi nhánh Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung mở tài khoản tiền gửi có trách nhiệm trích số tiền nêu tại Điều 1 Quyết định này từ tài khoản của Chi nhánh Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung để nộp vào tài khoản 71112995260 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giang, cho tờ khai số 12/NKD ngày 30/6/2001 trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này theo nội dung nộp ngân sách như sau:

Nội dung khoản phải trích nộp

Chương

Tiểu mục

Số tiền

Thuế nhập khẩu

554

1901

852.294 đ

 

          Mọi chi phí chuyển số tiền nêu trên do Chi nhánh Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung chịu trách nhiệm chi trả.      

          Sau khi trích nộp số tiền trên vào Ngân sách Nhà nước, Ông (bà) Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm kịp thời chuyển giao các chứng từ chuyển tiền cho các đơn vị liên quan để ghi sổ kế toán.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ ngày ký.

          Điều 4. Quyết định này được:

          1. Giao cho Chi nhánh Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung để chấp hành, Chi nhánh Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

          2. Giao Ông (bà) Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Tags:

Thông báo khác: