Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu,Gói thầu số 2: Khảo sát xây dựng; Gói thầu số 3: Tư vấn Giám sát Khảo sát xây dựng

Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                 - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

- Địa chỉ: Tổ 15 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 02193 860689;

- Fax: 02193 866637;

2. Tên dự án: Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

 

 

Tên gói thầu

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 2: Khảo sát xây dựng

 

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

104.995.336 đồng

(Bằng chữ: một trăm linh bốn triệu, chín trăm chín mươi năm nghìn, ba trăm ba mươi sáu đồng)

104.995.336 đồng

(Bằng chữ: một trăm linh bốn triệu, chín trăm chín mươi năm nghìn, ba trăm ba mươi sáu đồng)

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang

Quyết định số

218/QĐ-HQHG ngày 08/07/2019 của Cục HQ tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

2

Gói thầu số 3: Tư vấn Giám sát Khảo sát xây dựng

 

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

4.275.410 đồng

(Bằng chữ: Bốn triệu, hai trăm bảy mươi năm nghìn, bốn trăm mười đồng)

 

4.275.410 đồng

(Bằng chữ: Bốn triệu, hai trăm bảy mươi năm nghìn, bốn trăm mười đồng)

 

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đông Dương Hà Giang.

 

Quyết định số

219/QĐ-HQHG ngày 08/07/2019 của Cục HQ tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

 

Tags:

Thông báo khác: