Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

  Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                 - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

- Địa chỉ: Tổ 15 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 02193 860689;

- Fax: 02193 866637;

2. Tên dự án: Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

 

 

Tên gói thầu

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

228.609.810

đồng

 (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm linh chín nghìn, tám trăm mười đồng)

228.609.810

đồng

 (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm linh chín nghìn, tám trăm mười đồng)

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang

Quyết định số

210/QĐ-HQHG ngày 24/06/2019 của Cục HQ tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

 

Tags:

Thông báo khác: