Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

      Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư.

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                 - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689;            Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án: Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần.

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 205/QĐ-HQHG ngày 18/06/2019 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 36.533.972.174 đồng (Ba mươi sáu tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi hai nghìn, một trăm bảy mươi tư đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: (Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Phụ lục đính kèm).

 

 Nơi nhận:

CỤC TRƯỞNG

 - Như trên;

Đã ký

 - Lưu: VT, HSDA (03 b).

 

 

Hoàng Cừ

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU THUỘC GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần

 (Ban hành kèm theo Công văn số 1060/HQHG-VP ngày 19/06/2019)

 

 

STT

 

Tên

gói thầu

Nguồn vốn

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại Hợp đồng

Thời gian thực hiện

Hợp đồng

Ghi chú

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Ngân sách Nhà nước

228.609.810

đồng

 (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm linh chín nghìn, tám trăm mười đồng)

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

Tháng 6/2016

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

Chưa thực hiện

Tổng giá trị

gói thầu

 

 

228.609.810

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Thông báo khác: