Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Mua sắm 02 xe gắn máy cho các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Kính gửi:

     - Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

     - Webiste của Bộ tài chính;

     - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - TCHQ

     - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự toán: Mua sắm thường xuyên    

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 193/QĐ-HQHG ngày        05/6/2019 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn).

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm 02 xe gắn máy cho các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

60.000

NSNN

Chỉ thầu rút gọn, trong nước.

 

Tháng 06/2019

Trọn gói

05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

Tags:

Thông báo khác: