Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ năm 2019 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Kính gửi:

                     - Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư;

                     - Website của Bộ Tài chính.                              

                     - Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan - Tổng cục HQ

                     - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689;  Fax02193.866.637.

2. Tên dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 154/QĐ-HQHG ngày 07/5/2019 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư:  37.760.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

SốTT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ năm 2019 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

37.760

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

 

Tháng 5/2019

Trọn gói

10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: