Thông báo

Thông báo mời thầu, gói thầu: Bảo dưỡng máy phát điện năm 2018 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Kính gửi:

                             - Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư;

                             - Website của Bộ Tài chính;                     

                             - Cục Công nghệ thông tin và TKHQ - Tổng cục Hải quan;

                             - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

                                                     

 

1. Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

-  Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại: 02193.860689, Fax 02193.866637, Emai quantrihqhg@gmail.com.

- Mã số thuế: 5100178606.

Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

2. Tên gói thầu: Bảo dưỡng cân ô tô 60 tấn năm 2019 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Loại gói thầu: Xây lắp □  Mua sắm hàng hóa □  Phi tư vấn þ                         Hỗn hợp □                     

- Giá gói thầu: 97.000.000 đồng (Chín mươi bảy triệu đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Bảo dưỡng cân ô tô 60 tấn.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng.

3. Tên dự án (hoặc dự toán): Dự toán kinh phí  sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng, lựa chọn nhà thầu trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: 09 giờ 00 phút ngày 19/4/2019.

8. Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 02/5/2019.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 02/5/2019.

Tags:

Thông báo khác: