Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Thuê đơn vị Quản lý vận hành và bảo dưỡng định kỳ năm 2019

Kính gửi:

     - Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

     - Webiste của Bộ tài chính;

     - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - TCHQ;

     - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên        

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 51/QĐ-HQHG ngày 22/02/2019 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

  5. Tổng mức đầu tư: 42.647.000 đồng.

 (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê đơn vị Quản lý vận hành và bảo dưỡng định kỳ năm 2019 Trạm biến áp 400kVA – 22/0,4kV cấp điện cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang và Trạm biến áp 160kVA – 35/0,4kV cấp điện cho Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thuỷ

42.647.000

NSNN

Chỉ thầu rút gọn trong nước

 

Tháng 02/2019

Trọn gói

Năm 2019

 

Tags:

Thông báo khác: