Thông báo

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - mua sắm thường xuyên

Kính gửi:

                     - Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư;

                     - Website của Bộ Tài chính.                              

                     - Cục Công nghệ thông tin và TKHQ - Tổng cục HQ

                     - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860689, Fax: 02193.866637.

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 30/QĐ-HQHG ngày 15/01/2019 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 22.900.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng).

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

SốTT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

( đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Tư vấn thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho 01 máy soi HI-SCAN 9075; cung cấp và đọc liều kế, kiểm xạ khu vực làm việc cho 02 máy soi HI – SCAN 9075 và Rapiscan 628XR của Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thủy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

22.900.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

 

Tháng 01/2019

Trọn gói

60 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: