Thông báo

Thông báo mời chào hàng, Gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm năm 2019 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Kính gửi:

                     - Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư;

                     - Website của Bộ Tài chính;                     

                     - Cục Công nghệ thông tin và TKHQ - Tổng cục Hải quan;

                     - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

                                                     

 

1. Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

-  Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Điện thoại: 02193.860689, Fax 02193.866637, Emai quantrihqhg@gmail.com;

- Mã số thuế: 5100178606

Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm năm 2019 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Loại gói thầu: Xây lắp □  Mua sắm hàng hóa þ  Phi tư vấn □                         Hỗn hợp □                     

- Giá gói thầu: 452.104.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi hai triệu một trăm linh bốn nghìn đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Dự toán mua sắm thường xuyên.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Chào hàng cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

          6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 14/01/2019 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ làm việc hành chính).

7. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà giang; Địa chỉ: Tổ 15 – Phường Nguyễn Trãi – thành phố Hà Giang – tỉnh Hà Giang (Điện thoại: 02193.860689, Fax 02193.866637).

8. Giá bán 01 bộ Hồ sơ yêu cầu: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 6.780.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng) theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc.

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00 phút ngày 21/01/2019.

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 30 phút ngày 21/01/2019.

Tags:

Thông báo khác: