Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình: Đường bê tông, rãnh thoát nước đường vào Chi cục Hải quan Tuyên Quang

   Kính gửi:

- Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư.

- Website của Bộ Tài chính.                               

- Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

- Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

- Địa chỉ: Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 02193 860689;

- Fax: 02193 866637;

2. Tên dự án: Công trình: Đường bê tông, rãnh thoát nước đường vào Chi cục Hải quan Tuyên Quang.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(Đồng)

Giá trúng thầu

(Đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình: Đường bê tông, rãnh thoát nước đường vào Chi cục Hải quan Tuyên Quang

Chỉ định thầu

784.197.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi tư  triệu, một  trăm chín mươi bảy nghìn đồng).

784.197.000 đồng

Công ty Đầu tư Cường Ngân

Quyết định số  541/QĐ-HQHG ngày      12/12/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hợp đồng trọn gói

45 ngày

 

Tags:

Thông báo khác: